Tarmac Works 1:18 Honda Civic (EG6) Japan N1 Endurance Race 1992 #57

impression