1:18 Bugatti 57 SC Corsica Roadster

blueBMW
Corsica 001.jpg
Corsica 002.jpg
Corsica 003.jpg
Corsica 004.jpg
Corsica 005.jpg
Corsica 006.jpg
Corsica 007.jpg
Corsica 008.jpg

这车太魔性了 太美了

x370202
#3

大大的丑字

拍得太毒了,CMC区好像好久没见新帖了

hale
#5

Nice shot! Something reminds me the dark knight

太美 已爽翻 支持

leo998
#7

好久没上论坛,看到你拍的照片真是拍的太漂亮了