1:18 Bugatti 57 SC Corsica Roadster

blueBMW
Corsica 001.jpg
Corsica 002.jpg
Corsica 003.jpg
Corsica 004.jpg
Corsica 005.jpg
Corsica 006.jpg
Corsica 007.jpg
Corsica 008.jpg

这车太魔性了 太美了

2017-11-25 09:16
  • #3
x370202

大大的丑字

2017-11-25 13:26

拍得太毒了,CMC区好像好久没见新帖了

2017-11-25 19:56
  • #5
hale

Nice shot! Something reminds me the dark knight

2017-11-27 05:05

太美 已爽翻 支持

2017-11-27 10:13
  • #7
leo998

好久没上论坛,看到你拍的照片真是拍的太漂亮了

2017-12-7 09:37