NEO Rolls-Royce Silver Ghost Coupe Dansk 49RE 1920

体会车模
IMG_2234.JPG
IMG_2235.JPG
IMG_2236.JPG
IMG_2237.JPG
IMG_2238.JPG
IMG_2239.JPG
IMG_2240.JPG
IMG_2242.JPG
IMG_2246.JPG
IMG_2247.JPG
IMG_2248.JPG
IMG_2234.JPG
IMG_2235.JPG
IMG_2236.JPG
IMG_2237.JPG
IMG_2238.JPG
IMG_2239.JPG
IMG_2240.JPG
IMG_2242.JPG
IMG_2246.JPG
IMG_2247.JPG
IMG_2248.JPG
IMG_2234.JPG
IMG_2235.JPG
IMG_2236.JPG
IMG_2237.JPG
IMG_2238.JPG
IMG_2239.JPG
IMG_2240.JPG
IMG_2242.JPG
IMG_2246.JPG
IMG_2247.JPG
IMG_2248.JPG
IMG_2234.JPG
IMG_2235.JPG
IMG_2236.JPG
IMG_2237.JPG
IMG_2238.JPG
IMG_2239.JPG
IMG_2240.JPG
IMG_2242.JPG
IMG_2246.JPG
IMG_2247.JPG
IMG_2248.JPG
Actros
#2

頭章不正中!

Torneo
#3

很多图片呵

43的啊?太赞了!!!

ayu
#5

这两台车放一起还真般配啊。

@ 2# Actros

是地,NEO的QC还是需要点提高的,不过虽然有小瑕疵,但总体很不错,性价比很高。

@ 5# ayu
呵呵,当年布加迪41型就是为了和RR PK才造的,的确41型块更大。

kobe
#8

拍的很赞啊!

两位不朽的老人,兄弟你多年前的收藏吧?很不错!

差不多就最近一两年收藏的吧。

guile
#11

拍 的很 有意境

wolfordog
#12

NEO的做工还是很赞的